Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 32 1.65%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 278 0.65%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 97 0.79%
OTHR Erythritol 5% 140 1.45%
OTHR Erythritol Solution 130 2.07%
OTHR Ethyl Maltol 10% 624 0.99%
OTHR Menthol (10%) 53 2.08%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 285 0.71%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 23 2.18%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 92 1.42%
OTHR sweetener (sucralose) 1014 1.30%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 11 1.24%
OTHR WS-23 6369 0.87%
OTHR WS-5 39 2.93%